Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

 

 

1.nodaļa.
Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „Mālpils zivīm” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa.
Biedrības mērķi

2.1. Piedalīties zivju resursu atražošanas un aizsardzības pasākumos un to nodrošināšanā.

2.2. Biotopu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un izpēte.


2.3. Sabiedrības izglītošana minētajos jautājumos. Īpašu vērību pievēršot bērnu un jauniešu vides izglītošanai un audzināšanai.


2.4. Zivju resursu izpētes un aizsardzības finansēšana un īstenošana Mālpils novada teritorijā esošajās upēs un uz tām veidotajās ūdenskrātuvēs.


2.5. Videi draudzīga tūrisma, aktīvas atpūtas, zivsaimniecības un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana.


2.6. Vietējo un ārvalstu naudas līdzekļu piesaiste minēto pasākumu īstenošanai un atbilstošu projektu finansēšanai.


2.7. Jauno makšķernieku pulciņa dibināšana un darbības organizēšana Mālpils novadā.

2.8. Makšķerēšanas sacensību organizēšana.


2.9. Kopā ar novada pašvaldības izpildinstitūcijām kopīga pasākumu plāna izstrādāšana novada teritorijā esošo upju un uz tām izveidoto ūdenskrātuvju apsaimniekošanā un apkārtējās vides labiekārtošanā. Aktīva piedalīšanās izstrādātā plāna realizēšanā dzīvē.

 

2.10. Citu ar dabas aizsardzības, zivju resursu pavairošanas, sporta un tūrisma pasākumu un cita veida  pilsoniskās sabiedrības attīstīšana.

3.nodaļa.
Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa.
Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kura atzīst Biedrības statūtus un uzskata sevi par tuviem Biedrības mērķus un Ētikas kodeksa principus, iesniedzot rakstisku lūgumu (iesniegumu).

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, bet ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts līgums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Biedrības valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pietecēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās no pieteikuma noraidīšanas brīža, klāt pievienojot divu galvotāju rakstisku apstiprinājumu.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis biedru naudu,

4.5.2. biedrs nepilda Biedrības sapulces un valdes lēmumus,

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto,

4.6.5. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākajā valdes sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa
Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. iesniegt priekšlikumus par jaunu biedru uzņemšanu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu noteiktajā termiņā,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanos,

5.2.4. popularizēt Biedrības vārdu, mērķus, darbību un Biedrības Ētikas kodeksu,

5.2.5. aizstāvēt Biedrības un biedru intereses, godu un cieņu,

5.2.6. nekavējoties ziņot Biedrības valdei, novada pašvaldības izpildinstitūcijām par ievērotajiem pārkāpumiem novada teritoriālajos ūdeņos un to piekrastes zonā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa
Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 14 dienas no tās izsludināšanas dienas biedrības mājas lapā „www.malpilszivim.lv” un uzaicinot katru biedru telefoniski.

 6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.7. Ja biedru kārtējā vai ārkārtas sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

7.nodaļa
Izpildinstitūcija 

 7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no deviņiem valdes locekļiem.

7.2. Biedrības valdi, kā Biedrības izpildinstitūciju deviņu cilvēku sastāvā, uz trim gadiem ievēl Biedrības sapulce.

7.3. Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav Biedrības biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, atbilstoši savai kompetencei un saistībām, kuras ir noteiktas biedru sapulcē.

7.5. Katram Biedrības valdes loceklim ir viena balss.

7.6 Valde no ievēlētā valdes sastāva ar balsu vairākumu ievēl valdes priekšsēdētāju un vietnieku.

7.7. Valdes priekšsēdētāja vietnieka kandidatūru no valdes sastāva izvirza valdes priekšsēdētājs.

7.6. Biedrības valdes priekšsēdētājs organizē Biedrības un Biedrības valdes darbu, nodrošina biedrības ikgada finanšu un budžeta vadību.

7.7. Biedrības valdes locekļi kopā ar valdes priekšsēdētāju izstrādā un koordinē Biedrības stratēģiju un taktiku tās mērķu sekmīgai īstenošanai.

7.8. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.nodaļa
Revidents

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.

8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,

8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,

8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

9.nodaļa.
Biedru nauda

9.1. Biedrības biedri maksā naudu vismaz vienu reizi gadā par katru nākamo gadu līdz kārtējā gada 31.decembrim:

9.1.1. juridiskās personas 70 EUR. apmērā,

9.1.2. fiziska persona 20 EUR. apmērā.

9.2. Biedrības nauda ar Biedrības valdes lēmumu var tikt samazināta Biedrības biedriem, saņemot no attiecīgā biedra motivētu rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms biedru naudas maksāšanas termiņa beigām.

9.3. Biedru naudu 5 EUR. apmērā maksā fiziskās personas, kuras ir represētās personas, pensionāri, kā arī jaunieši no 16 līdz 18 gadu vecumam.

 

9.4. No Biedrības biedru naudas maksāšanas ir atbrīvoti invalīdi, kā arī Biedrības biedri (fiziskas un juridiskas personas), kuru darbība Biedrības valdes vai Biedrības priekšsēdētāja uzdevumā saistīta ar Biedrības „Bērnu un jauniešu izglītošanas un makšķerēšanas sporta nodaļas” mērķu un uzdevumu īstenošanu.

 

 Mālpilī,2017.gads 28.aprīlis