Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Licencētā makšķerēšana

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU MERGUPES UN SUDAS UPES LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ZONĀS

 

 

1. Vispārīgie noteikumi.

 

1.1. Mergupes un Sudas upes posmi Mālpils novada robežās saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu ir privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder piekrastes zemes īpašniekiem. Savukārt saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta (1) daļu katram ir tiesības šajos ūdeņos nodarboties ar makšķerēšanu.

1.2. Licencētās makšķerēšanas zona Mergupē atrodas Mālpils novada administratīvajā teritorijā, sākot no Mālpils novadā esošā Brūnu HES uzpludinājuma aizsprosta uz augšu pret straumi līdz Mālpils novada robežai ar Siguldas novadu, bet Sudas upē licencētās makšķerēšanas zona ietver Mālpils Centra ūdenskrātuvi un Mālpils HES ūdenskrātuvi, kā arī Sudas upes posmu, sākot no Centra ūdenskrātuves virzienā uz augšu pret straumi līdz Buku ūdenskrātuves aizsprostam (turpmāk tekstā – Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonas). Minētās licencētās makšķerēšanas zonas ir iezīmētas ar krastā izvietotām zīmēm un atzīmētas shēmā šī Nolikuma 1.pielikumā.

1.3. Licencētā makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību  noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.800) ar nolūku uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt upju un uz tām esošo ūdenskrātuvju, kā arī piekrastes antropogēno slodzi, organizēt zivju resursu aizsardzības pasākumus.

1.4. Licencēto makšķerēšanu Mālpils novadā organizē biedrība “Mālpils zivīm” (reģistrācijas Nr. 40008107281); juridiskā adrese: Nākotnes iela – 1-87, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, kontakttālruņi: 29149949; 26006539, info@malpilszivim.lv, atbilstoši pilnvarojuma līgumiem, kas noslēgti ar Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonas privāto ūdeņu īpašniekiem, un saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības un biedrības „Mālpils zivīm” 09.01.2007. noslēgtā līguma „Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu”  noteikumiem.

 

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi.

 

2.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā šī Nolikuma 1.2.punktā minēto Mergupes un Sudas upes licencēto makšķerēšanas zonu platībā.

2.2. Licencētā makšķerēšana atļauta:

2.2.1. no krasta, izmantojot 4 m tauvas joslu;

2.2.2. no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem;

2.2.3. iebrienot ūdenī;

2.2.4. no ledus.

2.3. Makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.800, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

2.3.1.aizliegts lomā paturēt:

2.3.1.1. karpas, līņus, plaužus (brekšus), kuru svars ir lielāks par 3 kg katrai zivij;

          2.3.1.2.vairāk kā 1 karpu;2.3.2. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 12 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem;

2.3.2. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās ir aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

2.4. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās papildus jāievēro šādas vides aizsardzības prasības tauvas joslā, kurā ir aizliegts:

2.4.1. iebraukt ar automašīnām, izņemot autotransporta novietošanu īpaši ierīkotās stāvvietās, bet uz privātām zemēm – tikai ar piekrastes zemes īpašnieka atļauju;

2.4.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kurās tas atļauts ar līdzi atvesto kurināmo;

2.4.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;

2.4.4. piegružot Mergupes un Sudas upju un uz tām esošo ūdenskrātuvju piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus atkritumus;

2.4.5. celt teltis vai apmetnes, izņemot īpaši norādītas vietas.

 

3. Licenču veidi, maksa par licencēm.

 

3.1. Makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm;

3.1.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās – cena € 5;

3.1.2. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās (kopējais skaits gadā nepārsniedz 400 gab.).

3.2. Kopējais maksas licenču skaits nav ierobežots.

 

4. Bezmaksas makšķerēšanas licenču izsniegšanas kārtība.

 

4.1. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences ir tiesīgi saņemt:

4.1.1. politiski represētās personas;

4.1.2. ūdenstilpju krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;

4.1.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;

4.1.4. personas, kas vecākas par 65 gadiem;

4.1.5. visu grupu personas ar invaliditāti;

4.1.6. Mālpils novada maznodrošinātie iedzīvotāji, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

4.1.7. biedrības „Mālpils zivīm” biedri, kuri nomaksājuši biedra naudu un aktīvi piedalās zivju resursu aizsardzības pasākumos un Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu teritoriju sakopšanas un labiekārtošanas darbos.

 

4.2. Lai šī Nolikuma 4.1. punktā minētās personas saņemtu gada bezmaksas licenci, tām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, un, ja nepieciešams, arī attiecīgs dokuments, kas dod tiesības bezmaksas licences saņemšanai, kā arī jāvēršas ar iesniegumu:

 

4.2.1. Mālpils novada pašvaldībā – šī Nolikuma 4.1.2. un 4.1.6. punktā minētām personām;

4.2.2. pie licencētās makšķerēšanas organizētāja  šī Nolikuma 4.1.1., 4.1.3., 4.1.4. un 4.1.5. punktos minētām personām.

 

4.3. Pēc šī Nolikuma 3.1.4.punktā minētā gada bezmaksas licenču kopējā skaita limita izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas derīga maksas licence.

 

6. Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums.

 

6.1. Katra licence (2.pielikums) satur šādus rekvizītus:

6.1.1. licences veids un nosaukums;

6.1.2. kārtas numurs;

6.1.3. derīguma termiņš;

6.1.4. licences cena;

6.1.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs. Licences, kas tiek iegādātas elektroniski, netiek apzīmogotas ar zīmogu.

6.1.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods.

          6.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, ja licence tiek iegādāta elektroniski, tad saņēmēja autorizācija notiek ar internetbanku vai arī ar elektronisko parakstu;

6.1.8. licences izsniegšanas datums.

6.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

6.3. Visas licences ir numurētas pēc to veidiem un cenām un reģistrētas likumdošanā noteiktā kārtībā.

 

7. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

 

7.1. Vienas dienas makšķerēšanas licences var iegādāties:

7.1.1. DUS “VIRŠI” Mālpilī, Nītaures ielā 1, katru dienu no 7:00 līdz 23:00 tel. 67925496

7.1.2. internetā, elektroniskā pakalpojuma uzturētāja mājas lapā www.epakalpojumi.lv, izvēloties sadaļu “E-loms”.

 

7.2. Gada bezmaksas licences var saņemt šī nolikuma 4.2.apkšpunktā noteiktajā kārtībā.

 

7.3. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču iegādes vietās – licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.

 

 

8. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

 

8.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs no makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas ne mazāk kā 10% reizi pusgadā pārskaita Valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai– līdz 15. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 15. janvārim par otro pusgadu.

8.2. Zivju resursu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības, un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai (tai skaitā licenču realizācijas pakalpojumu apmaksai) licencētās makšķerēšanas organizatoru rīcībā paliek līdz 90%  no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas.

 

9. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

 

9.1. Visiem makšķerniekiem jāreģistrē lomi licences otrajā pusē lomu uzskaites tabulā (zivs suga, skaits un svars) un piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jānodod kādā no licenču realizācijas vietām vai jā nosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz licencē norādīto adresi.

9.2. Interneta vietnē  www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabula vietnes sadaļā “e-Loms”.

9.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības turpmāk neizsniegt licences kārtējā un nākamajā gadā tiem makšķerniekiem, kuri neievēro šī nolikuma 9.1. un 9.2.punkta prasības.

9.4. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

 

10. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi.

 

10.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

10.2. sadarbībā ar Mālpils novada domi sniegt plašsaziņas līdzekļos – oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, "Mālpils Vēstīs", Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv un biedrības „Mālpils zivīm” mājas lapā www.malpilszivim.lv  – informāciju par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu piekrastē;

10.3. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī Nolikuma 7.punktu.

10.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām; uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

10.5. nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī Nolikuma 8.punktam;

10.6. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar zinātniskajām rekomendācijām;

10.7. organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus un tajos piedalīties;

10.8. divas reizes gadā - līdz 15. jūlijam un 15. janvārim - iesniegt Lauku atbalsta dienestā pašvaldībā saskaņotu pārskatu par licencēto makšķerēšanu iepriekšējā pusgadā;

10.9. norīkot atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

10.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

10.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu.

 

11. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai.

 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju lomu uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai 2018.-2023. gadam, kurā ietverti šādi pasākumi:

 

11.1. malu zvejniecības ierobežošana, normatīvo aktu ievērošanas kontrole un makšķerēšanas licenču uzskaite:

11.2. zivju resursu papildināšana un aizsardzība:

          11.2.1. ūdens tilpnes tiks papildinātas ar tajās jau esošo zivju sugām – karpām, līņiem, līdakām, zandartiem, plaužiem (brekšiem), Mergupes upe ar strauta forelēm.

          11.3.1. Zivju resursu aizsardzība notiks kopīgi Mālpils novada pilnvaroto personu un pašvaldības policijas rīkotos reidos, pārbaudot makšķerēšanas karšu un licenču esamību, kā arī pārbaudot lomu.

 

 

 

 

12. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

 

12.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta valsts vides inspektori, sabiedriskie vides inspektori – Valsts vides dienesta pilnvarotas personas, licencētās makšķerēšanas organizētājs un Mālpils novada domes pilnvarotas personas vides aizsardzības jautājumos.

12.2. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma kontroli regulāri veic:

          - Mālpils novada pašvaldības policijas darbinieki tel. 26668447;

          - Valsts vides dienesta sabiedriskie inspektori, tel. 29250183;

          - Mālpils novada pašvaldības pilnvarotas personas, tel. 29149949.

 

13. Nolikuma darbības laiks

 

13.1. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Mālpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

13.2. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Mālpils novada preses izdevumā „Mālpils Vēstis”.

13.3. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir 5 (pieci) gadi no spēkā stāšanās dienas.

 

14. Nolikuma pielikumi

 

14.1. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu shēma (pielikums Nr.1);

14.2. Licenču paraugi (pielikums Nr.2);

14.3. Nolikuma saskaņojumu lapa (pielikums Nr.3);

14.4. Saskaņojums ar Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonas piekrastes zemju īpašniekiem (pielikums Nr.4).

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         S.Strausa

 


 

1.pielikums

 „Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes

 un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”

 

Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu (iezīmētas ar sarkanu) shēma

Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu (iezīmētas ar sarkanu) shēma

 

 

Pielikums Nr. 2

„Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes

 un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”

 

LICENČU PARAUGI

 

 

 

BIEDRĪBA „MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, e-mail: info@malpilszivim.lv www.malpilszivim.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās Nr. D/001 pasaknis

 

 

Izdota _____________________________________________________

 

Personas kods _______________________________________________

 

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

 

makšķerēšanas zonās 20….gada ____._________________

 

       Licences cena € 5

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

 

 

___________________________________________

 

20….gada ____.______________________

 

 

Licenci izsniedza ___________________________________
            paraksts

 

BIEDRĪBA „MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, e-mail: info@malpilszivim.lv
www.malpilszivim.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās  Nr. D/001


Izdota _____________________________________________________

 

Personas kods _______________________________________________

 

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

 

makšķerēšanas zonās 20...gada ____._________________

 

         Licences cena € 5

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

 

 

__________________________________________

 

 

 


20…..gada ____.______________________

 

 

Licenci izsniedza ___________________________________
            paraksts

 

 

  

BIEDRĪBA „MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, e-mail: info@malpilszivim.lv www.malpilszivim.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās  Nr. B/001 pasaknis

 

 

Izdota _____________________________________________________

 

Personas kods _______________________________________________

 

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

 

makšķerēšanas zonās 20…….gadā

 

      Bezmaksas!

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

 

 

___________________________________________

 

20….gada ____.______________________

 

 

Licenci izsniedza ___________________________________
            paraksts

BIEDRĪBA „MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, e-mail: info@malpilszivim.lv
www.malpilszivim.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās  Nr. B/001


Izdota _____________________________________________________

 

Personas kods _______________________________________________

 

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

 

makšķerēšanas zonās 20…...gadā

 

          Bezmaksas!

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

 

 

__________________________________________

 

 

 


20…..gada ____.______________________

 

 

Licenci izsniedza ___________________________________
            paraksts

 

 

  

Licenču otra puse

 

Loma uzskaites tabula

 

Datums

Zivs suga

Skaits

Svars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizliegts lomā paturēt:

-          Karpas kuru svars ir lielāks par 3 kg;

-          vairāk, kā 1 karpu.

Citas zivis var paturēt lomā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību  noteikumi”.

 

Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 12 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem.

 

Makšķerēšanai no krasta atļauts izmantot 4 metru tauvas joslu. Par apmetnes ierīkošanu (telts celšanu, ugunskura kurināšanu utt.) makšķerniekam pašam jāvienojas ar zemes īpašnieku.

 

Godātais Makšķerniek!

 

Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu atgriezt licenci ar ierakstītu lomu piecu

dienu laikā tās iegādes vietā vai arī nosūtot uz biedrības „Mālpils zivīm”

adresi, kura norādīta uz licences, vai arī, ja licence iegādāta internetā elektroniskā pakalpojuma uzturētāja mājas lapā www.epakalpojumi.lv, izvēloties sadaļu e-Loms un tur attiecīgi izvēloties nepieciešamo licences veidu!

Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības turpmāk neizsniegt licences kārtējā un nākamajā gadā tiem makšķerniekiem, kuri neievēro šīs prasības.

 

Paldies par izpratni un „ne asakas”!

 

Ar cieņu,

Biedrība „Mālpils zivīm!”