Licencētā makšķerēšana

LR Makšķerēšanas noteikumi

Iegādāties licenci

Biedrības “Mālpils zivīm” statūti
Mūsu draugi

Licencētā makšķerēšana

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU MERGUPES UN SUDAS UPES LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ZONĀS

 

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Mergupes un Sudas upes posmi Mālpils novada robežās saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu ir privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder piekrastes zemes īpašniekiem. Savukārt saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta (1) daļu katram ir tiesības šajos ūdeņos nodarboties ar makšķerēšanu.

1.2. Licencētās makšķerēšanas zona Mergupē atrodas Rīgas rajona Mālpils pašvaldības administratīvajā teritorijā, sākot no Mālpils novadā esošā Brūnu HES uzpludinājuma aizsprosta pret straumi uz augšu līdz Mālpils novada robežai ar Siguldas novadu, bet Sudas upē licencētās makšķerēšanas zona ietver Mālpils ciema Centra dīķi un Mālpils HES ūdenskrātuvi, kā arī Sudas upes posmu, sākot no Centra dīķa virzienā uz augšu pret straumi līdz Buku ūdenskrātuves aizsprostam (turpmāk tekstā – Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonas). Iepriekš minētās licencētās makšķerēšanas zonas ir iezīmētas ar krastā izvietotām zīmēm un parādītas šī Nolikuma 1.pielikumā.

1.3. Licencētā makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās tiek ieviesta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” un LR Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.31 “Makšķerēšanas noteikumi”, ar nolūku uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt upju un to ūdenskrātuvju, kā arī piekrastes antropogēno slodzi, organizēt zivju resursu aizsardzības pasākumus. 

1.4. Licencēto makšķerēšanu Mālpils novadā organizē biedrība “Mālpils zivīm” (reģistrācijas Nr. 40008107281); juridiskā adrese: Nākotnes iela – 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, kontakttālruņi 26596953, 29250880, info@malpilszivim.lv

 

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi.

2.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā šī Nolikuma 1.2.punktā minēto Mergupes un Sudas upes licencēto makšķerēšanas zonu platībā.

2.2. Licencētā makšķerēšana atļauta:

2.2.1. no krasta, izmantojot 4 m tauvas joslu;

2.2.2. no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem (izņemot šī Nolikuma 2.3.1.apakšpunktā norādītajā periodā);

2.2.3. iebrienot ūdenī;

2.2.4. no ledus.

2.3. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

2.3.1. jebkura veida makšķerēšana (arī ar spiningu) no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem aizliegta no 15.marta līdz 31.maijam ieskaitot;

2.3.2. jebkura veida makšķerēšana (arī ar spiningu) no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

2.4. Bērniem un pusaudžiem bez pieaugušo klātbūtnes vecumā līdz 12 gadiem aizliegts makšķerēt no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem.

2.5. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās ir aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

2.6. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās papildus jāievēro šādas vides aizsardzības prasības tauvas joslā, kurā ir aizliegts:

2.6.1. iebraukt ar automašīnām;

2.6.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kurās tas atļauts ar līdzi atvesto kurināmo;

2.6.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;

2.6.4. piegružot ūdenskrātuvēm piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus atkritumus;

2.6.5. celt teltis vai apmetnes, izņemot īpaši norādītas vietas.

2.7. Autotransporta novietošana tauvas joslā pieļaujama tikai īpaši ierīkotās stāvvietās, bet uz privātām zemēm – tikai ar piekrastes zemes īpašnieka atļauju.

 

3. Licenču veidi, maksa par licencēm.

3.1. Makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm;

3.1.1. vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas (izņemot periodu no 15.marta līdz 31.maijam), kā arī no krasta vai no ledus Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās – cena 5 Eur;

3.1.2. gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas (izņemot periodu no 15.marta līdz 31.maijam), kā arī no krasta vai no ledus Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās.

3.2. Kopējais maksas licenču (izņemot gada licences ar atlaidi) skaits nav ierobežots.

 

4. Bezmaksas makšķerēšanas licenču izsniegšanas kārtība.

4.1. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences (kopējais skaits gadā nepārsniedz 300 gab.) izsniedz saskaņā ar Mālpils novada (līdz 2009.gada 30.jūnijam – Mālpils pagasta) padomes un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums bezmaksas licences piešķiršanai.

4.2. Bezmaksas makšķerēšanas licences ir tiesīgi saņemt:

4.2.1. politiski represētās personas un 1. un 2.grupas invalīdi;

4.2.2. ūdenstilpju krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;

4.2.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem;

4.3. Lai saņemtu bezmaksas licenci, šī Nolikuma 4.2.1., 4.2.2. un 4.2.3.punktos minētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums Mālpils novada pašvaldībā vai licencētās makšķerēšanas organizētājam ar pamatojumu bezmaksas licences saņemšanai.

4.4. Pēc šī Nolikuma 4.1.punktā minētā bezmaksas licenču kopējā skaita limita izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence.

 

5. Gada licenču ar atlaidi realizācijas kārtība.

5.1. Gada licences ar atlaidi (kopējais skaits gadā nepārsniedz 30 gab.) realizē saskaņā ar licencētās makšķerēšanas organizētāja lēmumu atbilstoši biedrības „Mālpils zivīm” valdes apstiprinātam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums gada licences ar atlaidi piešķiršanai.

5.2. Gada licences ar atlaidi tiesīgi iegādāties makšķernieku organizāciju (biedrību) biedri, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās. Gada licence ar atlaidi derīga tikai kopā ar makšķernieku organizācijas (biedrības) biedra apliecību.

5.3. Pēc šī Nolikuma 5.1.punktā minētā gada licenču ar atlaidi kopējā limita izmantošanas, papildus gada licences ar atlaidi netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence.

 

6. Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums.

6.1. Katra licence (šī Nolikuma 2A-2E pielikumi) satur šādus rekvizītus:

6.1.1. licences veids un nosaukums;

6.1.2. kārtas numurs;

6.1.3. derīguma termiņš;

6.1.4. licences cena;

6.1.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

6.1.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, adrese.

6.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

6.1.8. izsniegšanas datums;

6.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

6.3. Visas licences ir numurētas un reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

7. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

7.1. Šī Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktos minēto licenču izplatīšanu veic:

7.1.1.  DUS “VIRŠI” Mālpilī, Nītaures ielā 1, katru dienu, visu diennakti, tel. 67925496;

7.1.2. biedrības “Mālpils zivīm” telpās Nākotnes ielā 1,Mālpils, Mālpils novadā, LV-2152, kontakttālruņi 26596953, 29250880;

7.1.3. Mālpils novada padomes zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai pilnvarotas personas Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās.

7.2. Šī Nolikuma 3.1.4. un 3.1.5.punktos minētās licences var iegādāties vai saņemt tikai biedrības “Mālpils zivīm” telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152, kontakttālruņi 26596953, 29250880.

 

8. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums.

8.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs katru ceturksni no makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas 10% pārskaita Valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

8.2. Zivju resursu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības, un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai (tai skaitā licenču realizācijas pakalpojumu apmaksai) licencētās makšķerēšanas organizatoru rīcībā paliek 90% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas.

 

9. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība.

9.1. Visiem makšķerniekiem jāreģistrē lomi licences otrajā pusē lomu uzskaites tabulā (zivs suga, skaits un svars) un piecu darba dienu laikā pēc licences termiņa beigām jānodod kādā no licenču realizācijas vietām.

9.2. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču iegādes vietās – licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.

9.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs apkopo datus par iegūtajiem lomiem (zivju suga, skaits, svars) un atpakaļ nodotās licences līdz nākošā gada 1.februārim nosūta valsts aģentūrai "Latvijas Zivju resursu aģentūra" zivju krājumu novērtēšanai.

 

10. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi.

10.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

10.2. sadarbībā ar Mālpils novada padomi sniegt plašsaziņas līdzekļos – „Latvijas Vēstnesis”, "Rīgas Apriņķa Avīzē", "Mālpils Vēstīs" – informāciju par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu piekrastē;

10.3. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī Nolikuma 7.punktu.

10.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

10.5. nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī Nolikuma 8.punktam;

10.6. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar zinātniskajām rekomendācijām;

10.7. organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus  un tajos piedalīties;

10.8. līdz attiecīgajam gada ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniegt valsts aģentūrai "Latvijas Zivju resursu aģentūra" pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;

10.9. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

10.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma 9.punktam;

10.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā Nolikumā noteiktajām prasībām;

10.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

10.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu.

 

11. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai.

Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai, t. sk:

11.1. malu zvejniecības ierobežošana, normatīvo aktu ievērošanas kontrole un makšķerēšanas licenču uzskaite;

11.2. pasākumi zivju resursu papildināšanai un aizsardzībai saskaņā ar rakstiskām zinātniskām rekomendācijām.

 

12. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole.

12.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Vides ministrijas, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kontroles sektora vides inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs un Mālpils novada padomes zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās pilnvarotas personas.

12.2. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

12.3. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi savos kompetences ietvaros uzrauga valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra", Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

 

13. Nolikuma darbības laiks.

Šis Nolikums stājas spēkā pēc saskaņošanas un informācijas par pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par licencēto makšķerēšanu” publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tā darbības beigu datums ir 2015.gada 31.decembris.

 

1.pielikums Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās

Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu shēma