Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Par mums

SVEICAM MĀLPILS MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBAS

  „MĀLPILS ZIVĪM” MĀJAS LAPĀ!

 

Biedrība dibināta 2006. gadā, uz šo brīdi tajā darbojas vairāk kā 100 biedri, tās darbības mērķi un atbilstošās aktivitātes:

1. Dabas un zivju resursu aizsardzība (apmācītas un darbojas 10 pašvaldības pilnvarotās personas vides aizsardzības jautājumos, 4 valsts vides sabiedriskie inspektori);

2. Zivju resursu saglabāšana un pavairošana (Regulāri pavairotas esošo karpu, līņu, karūsu populācija Mālpils centra un Mālpils HES ūdenskrātuvēs, strauta foreļu populācija Mergupē, no jauna ielaistas alatu, zandartu un amūru sugas);

3. Licencētās makšķerēšanas organizēšana (biedrība apsaimnieko trīs ūdenskrātuves uz Sudas un Mergupes upēm, kā arī šo upju posmus Mālpils novadā, kur ir iedibināta licencētā makšķerēšana);

4. Bērnu un jauniešu izglītošana vides jautājumos (regulāri jūlija-augusta mēnešos tiek rīkotas bērnu 3 dienu nometnes  līdz 50 bērniem, kurās kā lektori tiek aicināti valstī pazīstamākie vides speciālisti un makšķerēšanas sporta popularizētāji: M. Olte, E. Simsons, E. Zveja, U. Nuķis, P. Līders, K. Poišs u.c.);

5. Makšķerēšanas sporta popularizēšana (biedrībai ir sava mājas lapa www.malpilszivim.lv, biedrības aktivitātes regulāri tiek atspoguļotas TV raidījumu ciklā „Zveja”, „Ar makšķeri”, "Makšķerē ar Olti", žurnālā „MMD”, laikrakstos „Mālpils Vēstis”, „Siguldas Vēstis”, biedrība regulāri rīko pludiņ, zemledus, karpu  makšķerēšanas (2013. gadā jau starptautiskas) un spiningošanas sacensības);

6. Vides objektu labiekārtošana (regulāra biedru piedalīšanās talkās ūdenskrātuvju un upju krastu sakopšanā, ierīkotas  laipas, soliņi, atkritumu urnas, izveidotas atpūtas vietas tūristiem, sakopta Mergupes dižozolam piegulošā teritorija, uzsākta projekta realizācija kājāmgājēju dabas takas izveidei gar Mergupi 6.5 km garumā);

7. Tūrisma veicināšana Mālpils novadā (ar savām aktivitātēm un nu jau bagātīgajiem zivju resursiem, kā arī  sadarbībā ar vietējiem viesu namiem un viesnīcām, tiek veicināts makšķerēšanas tūrisms)

8. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa nodrošināšana (Biedrības galvenie finansēšanas avoti – juridisko un fizisko personu ziedojumi, projektu piesaistē iegūtie naudas līdzekļi, biedru naudas un licenču realizācijā iegūtie līdzekļi, neviens biedrs par savu darbu atlīdzību nesaņem, visu aktivitāšu nodrošinātāji darbojas sabiedriskā kārtā, visi iegūtie līdzekļi tiek izmantoti biedrības darbības mērķu sasniegšanai).  Biedrības darbību vada valde 9 locekļu sastāvā, katram valdes loceklim sadalīta sava kompetence, valdes darbību koordinē valdes priekšsēdētājs, kurš vienlaicīgi atbildīgs par finansēm un saimniecisko līgumu slēgšanu. 2013.  gadā veiktās un vēl paredzētās aktivitātes:  3 diennakšu bērnu nometnes organizēšana 50 bērniem, zemledus, starptautisko un valsts līmeņa amatieru karpu makšķerēšanas sacensību organizēšana, K. Lejnieka piemiņai veltītā kausa izcīņas un spiningošanas sacensību organizēšana, 54000 strauta foreļu mazuļu ielaišana Mergupē, karpu, karūsu un brekšu populācijas pavairošana Mālpils centra un Mālpils HES ūdenskrātuvēs kopsvarā līdz 1000 kg, apsaimniekojamo upju un ūdenskrātuvju krastu sakopšana, zāles pļaušana un krūmaudžu likvidēšana, dabas takas izveides pabeigšana 6.5 km garumā. Bez ikgada tradicionālajām aktivitātēm, nākošajos 2 gados vēl iecerēts:  Bērnu nometņu organizēšana nu jau starptautiskā līmenī, nometnes vietas aprīkošana ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu no attālā avota, vēl vismaz 50000 strauta foreļu mazuļu ielaišana Mergupē un Sudā, dalība ES fondu apguvē, 7 laivu iegāde, makšķernieku vajadzībām nepieciešamo platformu un rampu izbūve Mālpils centra, Pienotavas un Brūnu HES ūdenskrātuvēs.